Δραστηριότητες

Το έργο περιλαμβάνει n.2 Διακρατικές συναντήσεις:

  • Εναρκτήρια συνάντηση,

  • Επακόλουθη συνάντηση.

Οι διακρατικές συναντήσεις δεν θα εξυπηρετούν αποκλειστικά διαχειριστικούς σκοπούς, αλλά θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογική εργασία των οργανισμών-εταίρων στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου, όπως το πρόγραμμα σπουδών, η μεθοδολογία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης ν.4 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (μία ανά χώρα κάθε εταίρου).

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση για την τρισδιάστατη επιχειρηματικότητα θα διοργανωθεί σε κάθε χώρα εταίρο για την παρουσίαση και διάδοση των προϊόντων του έργου και των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Στόχος είναι να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες της τρισδιάστατης μάθησης σε επίπεδα και πέραν του έργου και να επηρεαστεί η κατεύθυνση των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση θα απευθύνεται σε τοπικές επιχειρήσεις, εργοδότες και τους κοινωνικούς μας εταίρους για να συστηθούν στους τοπικούς/περιφερειακούς ανέργους ή σε όσους αναζητούν θέσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Σπουδών και η Μεθοδολογία, επίσης θα κοινοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα και πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση μελέτης, προκειμένου να διαδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους επιχειρηματίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτών, των ερευνητών και των ανέργων.

Επιπλέον, n. 2 Δραστηριότητες κατάρτισης θα εφαρμοστεί:

  • Εργαστήριο 3D-Tech: Εκπαίδευση του προσωπικού: θα έχει ως στόχο να προσφέρει ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσει το υλικό, τα προϊόντα, τη διαδικασία και τις διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει για την τελική εκπαίδευση και να τα μοιραστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με ένα ευρύ ακροατήριο.

  • Τρισδιάστατη βιωματική εργαστηριακή εκπαίδευση: μικτή κινητικότητα των εκπαιδευομένων: Με βάση την πρόταση, 6 (έξι) εκπαιδευόμενοι (ανά χώρα) θα συμμετάσχουν σε μια εβδομαδιαία εκπαίδευση που θα βασίζεται στην τρισδιάστατη μάθηση και την επιχειρηματικότητα.

Αριθμός αναφοράς έργου:
2021-1-NL01-KA220-ADU-000033700

Πνευματικά δικαιώματα 2023
elGreek